Generelle leiebetingelser

§ 1. Anvendelsesområde
Denne avtale gjelder leie av objekt som er angitt i ordrebekreftelse fra Norspray AS.

§ 2. Eiendomsrett.
Objektet er eiers eiendom. Objektet må ikke bearbeides/sammenblandes med egen eller annens eiendom eller på annen måte disponeres slik at eiers eiendomsrett kan gå tapt. Leietakeren har ikke rett til å bli eier av objektet dersom ikke et utkjøp avtales spesielt.
Eier eller den eier måtte utpeke har rett til å inspisere objektet.

§ 3. Bruksrett
Leietaker har bruksrett til objektet i leieperioden. Bruksretten kan ikke overdras. Leietaker kan ikke selge eller pantsette objektet uten skriftlig samtykke fra eier. Typebetegnelser, fabrikasjonsnumre o.l. som tjener til identifikasjon av gjenstandene, må ikke fjernes.

§ 4. Leieperiode
Starttidspunktet vil være den dagen objektet hentes eller leveres fra eier. Eier kan ikke si opp avtalen unntatt ved forhold beskrevet i § 15. Leietakeren har i leieperioden rett til å si opp avtalen med 3 måneders skriftlig varsel. Det foretas da innlevering av objektet og oppgjør som beskrevet i § 16 og 17.
Leietaker har etter utløpet av leieperioden rett til å fortsette leieforholdet. Avtalen anses som
forlenget til den sies opp eventuelt innlevering av objektet finner sted.
Gjelder leieperioden døgnleie vil denne løpe med avtalt pris frem til innlevering. Leietaker er
ansvarlig for at objektet er innlevert til eier innen avtalt avslutning. Er ingen avslutningsdato avtalt løper leieavtalen til objektet er innlevert.

§ 5. Leien
Leietaker er forpliktet til å betale leie for hele den avtalte leieperiode. Leien må betales til eier i hele leieperioden uavhengig av kvaliteten på/oppfyllelsen av evt. service, tjenester og forpliktelser fra andre parter. Endret beregningsgrunnlag som følge av krav fra leverandør, endringer i valutakurser eller annet, vil leien bli justert tilsvarende. Eier har rett til å kreve leien justert. bl.a. ved endringer i det alminnelige rentenivået og ved vesentlige endringer i leietakers økonomiske stilling.
Evt. avgifter eller annet som pålegges av myndighetene må betales i tillegg til leien.
Tilsvarende gjelder ved endring av prisen på tilleggsytelser som leveres iht. denne avtalen.

§ 6. Omkostninger og utgifter
Med mindre annet er avtalt, skal alle utgifter og omkostninger som påløper i tilknytning til
avtalen, betales avleietaker i tillegg til leien. Dette gjelder f.eks. utgifter til forsikringer,
tinglysningsgebyr, mobilisering, levering, montering, drift, vedlikehold, tilbakelevering, innhenting av objektet og reparasjoner/rengjøring som må gjennomføres etter tilbakelevering. Det samme gjelder eksempelvis bøter, gebyrer og eiers omkostninger tilknyttet dette.
Et administrasjonsgebyr vil bli ilagt ved endringer initiert av leietager. Utlegg som er betalt av eier og ikke dekkes av leien, betales ved påkrav.

§ 7. Skatter og avgifter
Beregningsgrunnlaget for leien bygger på bestemte forutsetninger om den skatte- og avgiftsmessige behandling av objektet ved anskaffelse, bruk og disponering ved leieperiodens slutt. Leietaker er innforstått med at eier kan kreve kompensasjon av leietaker hvis disse forutsetningene endrer seg.

§ 8. Betalingsbetingelser
Betalinger skal være på eiers konto på forfallsdag. Eventuell startleie skal være innbetalt før
overlevering av objektet eller innen forfall beskrevet i faktura dersom kundeforholdet tilsier at dette kan etterskudds betales. Forsinkelser av levering, feil eller mangler ved objektet fritar ikke for plikt til å betale leien. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter som beskrevet i salgbetingelser. Det er anledning til å beregne rentesrente. Purregebyr og inkassoomkostninger kommer i tillegg.

§ 9. Levering
Ved levering av objektet skal leietaker straks undersøke dette på forsvarlig måte med
henblikk på reklamasjon og i tilfelle konstatering av feil eller mangler, skriftlig reklamere overfor eier.
Eier skal varsles skriftlig om feil eller mangler. Unnlater leietaker å hente eller motta objektet, har eier krav på erstatning for de tap dette måtte medføre.

§ 10. Feil eller mangler
Gjelder leieavtalen nyanskaffet utstyr er objektet kjøpt inn av eier etter leietakers ønske, behov og spesifikasjoner.
Eier skal varsles, men har intet ansvar overfor leietaker for tap som følge av forsinket eller
manglende levering, faktiske eller rettslige mangler ved objektet eller annet mislighold fra
leverandørens side. Alle utbetalinger fra leverandør i form av prisavslag og/eller erstatning for
verdiforringelse på objektet, tilkommer eier som kan avregne dette i leien etter at beløpet er
mottatt. Godtgjørelse eller reduksjon utover dette kan leietaker ikke kreve.
Heves kjøpsavtalen, tilfaller oppgjøret eier og avtalen gjøres opp som bestemt i § 16.
Leietaker bærer alle omkostninger som er forbundet med å gjøre krav gjeldende mot
leverandør. Evt. heving av avtalen med den virkning at plikten til å betale leie opphører, kan ikke
foretas før det er gjennomført heving overfor leverandøren, og eieren har mottatt tilsvarende
oppgjør fra denne.

§ 11. Bruk og vedlikehold
Leietaker er ansvarlig for å dekke alle utgifter forbundet med bruk og vedlikehold av objektet.
Leietakeren skal følge de anvisninger som måtte være utarbeidet for bruk av objektet og sørge for at objektet holdes forsvarlig vedlike. Alle offentlige påbud og forskrifter vedrørende objektet og dets bruk må følges av leietakeren.
Leietaker skal tegne service-/vedlikeholdskontrakt som er vanlig for denne type utstyr. Eier er ikke part i slike avtaler. Eier kan kreve at objektet innleveres for ettersyn/kontroll. Det kan avtales særskilt at eier skal formidle leveranser av tjenester knyttet til bruk og vedlikehold av objektet.

§ 12. Tap og skade
Leietaker er ansvarlig for tap av eller skade på objektet fra det øyeblikk levering foretatt fra eier. Som skade regnes også slitasje. Leietakeren skal umiddelbart underrette eieren om tap eller skader. Tap og skader som forhindrer leietaker i å benytte objektet som forutsatt, fritar ikke for betaling av leie.
Eier påtar seg intet ansvar for driftstap, tap av fortjeneste e.l. i denne forbindelse.
Hvis eier finner at objektet kan repareres, skal leietaker straks sørge for å utbedre skaden.
Hvis eier finner at objektet ikke kan repareres, eller hvis objektet er gått tapt ved brann eller på
annen måte, faller avtalen bort. Leietaker skal da innen 30 dager foreta oppgjør etter § 16.

§ 13. Skade på tredjemann.
Leietaker har ansvar for bruken av og enhver skade forårsaket av objektet. Rettes det krav mot eier for slike skader eller for brudd på offentlige/private forskrifter og tillatelser, plikter leietaker å holde eier skadesløs. Ved skade overfor tredjemann skal leietaker straks skriftlig varsle eier og medvirke til sakens opplysning, dersom dette vil påvirke eier.

§ 14. Forsikring.
Så lenge denne avtale gjelder - også hvis den forlenges utover leieperioden -skal nødvendige
forsikringer tegnes for leietakerens regning. Eieren skal holdes skadesløs ved enhver skade.
Eventuelle skader eller tap i leieperioden vil faktureres leietaker ved oppgjør etter leieperiode.
§ 15. Mislighold/eiers grunner for opphør.
Eier kan med øyeblikkelig virkning si opp avtalen/bringe gjelden til forfall og hente objektet dersom:

 1. Leietaker vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen eller på annen måte i forhold
  til eier.
 2. Leietaker som innehaver av enkeltmannsforetak avgår ved døden.
 3. Leietaker innstiller betalingene, søker gjeldsforhandling, går konkurs/settes under
  tvangsforfølgning, eller leietakers formuesforhold svekkes i vesentlig grad.
 4. Leietaker eller andre får inndratt, ikke fornyet konsesjoner/tillatelser som er nødvendig for
  lovlig drift av virksomheten.
 5. Leietaker misligholder vedlikeholdsavtale med leverandør eller for øvrig misbruker sin
  råderett over objektet.
 6. Det inntrer vesentlige endringer av eier- drifts- eller personellmessig karakter hos leietaker som har betydning for leieforholdet.
 7. Leietaker har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om spørsmål som har hatt
  betydning for innvilgelse av avtalen.
 8. Det ut fra leietakers handlemåte eller alvorlig svikt i leietakers betalingsevne er klart at
  leietakers betalingsforpliktelser vil bli vesentlig misligholdt.
 9. Evt. sikkerhet som er stilt for leietakers forpliktelser overfor eier vesentlig reduseres i verdi.
 10. Kravene iht. hvitvaskingsloven ikke oppfylles. Det samme gjelder ved brudd på nasjonale eller internasjonale sanksjonslister og/eller korrupsjonsregler.
 11. Annet selskap -hvis dette har avtaler hos eier - bryter ovennevnte punkter samtidig som det er i samme konsern/har samme eier som leietaker. Oppsigelse pga. brudd på pkt. 10 kan skje selv om nevnte selskap ikke har avtaler hos eier.


Betalingsforsinkelse på en måned eller mer, anses i alle tilfelle som vesentlig mislighold.


§ 16. Oppgjør.
Hvis avtalen heves av eier eller leietaker, er leietaker forpliktet til- foruten å levere leieobjektet
tilbake etter § 17 – å betale til eier:

Alle forfalte ubetalte leieterminer.

Alle ikke forfalte leieterminer for den gjenstående del av leieperioden.

Utlegg, forsinkelsesrenter og erstatning/refusjon som tilkommer eier etter denne avtalens
bestemmelser, herunder eventuell overkurs ved fastrente, samt evt. påløpte avgifter. Avtalt
pris som følge av lengden på leieperioden, vil justeres til veiledende døgnpris dersom
leietaker avslutter leieforholdet tidligere enn den avtalte leieperiodes slutt. Dette skal da i sin
helhet betales i sluttoppgjør.


§ 17. Tilbakelevering.
Ved opphør av avtalen, skal objektet returneres til eier eller den eier utpeker. Leietaker betaler alle omkostninger i den forbindelse. Utstyr som er levert med eller hører til objektet, skal følge med ved tilbakeleveringen. Annet utstyr skal fjernes, herunder montert eller påmalt reklame ol. Eier kan besørge dette fjernet for leietakers regning. Eventuelle rengjøring eller reparasjoner pga unødig tilgrising eller slitasje gjennomføres også for leietakers regning.

§ 18. Verneting og utlevering uten søksmål.
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne avtale skal avgjøres etter norsk rett og ved eiers verneting som herved vedtas av leietaker. Dersom leietaker ved leietidens utløp ikke frivillig tilbakeleverer objektet, vedtas utlevering uten søksmål. Blir leien eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt innen 2 uker etter skriftlig varsel har funnet sted på eller etter forfallsdag, med samtidig underretning om at utlevering vil bli begjært dersom betaling ikke finner sted, kan utlevering av objektet finne sted uten søksmål. Etter at tvangsfullbyrding er begjært, kan motregning bare erklæres dersom motkravet er erkjent eller det foreligger tvangsgrunnlag for motkravet overfor saksøkeren, og betingelsene for motregning er tilsted. Leietaker plikter å betale alle omkostninger forbundet med utlevering uten søksmål.

§ 19. Overdragelse.
Eier har rett til å overdra sine rettigheter etter denne avtalen.

§ 20. Diverse.
Eventuelle endringer i kontrakten kan gjøres skriftlig eller per mail. Det må da i tilfelle tydelig
bekreftes av eier dersom tilleggsavtaler eller endringer skal være gyldig.