Norspray AS

Salgsbetingelser

Eiendomsrett:
Selger har salgspant i de leverte varene og således eiendomsretten til varene inntil kjøpesummen er
betalt i sin helhet. Dette gjelder både leveranser fra lager og direkte fra leverandør/verk.

 1. Anvendelse.
  Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder ved ethvert salg av produkter fra NORSPRAY AS, Selger til Kjøper, med mindre noe annet er skriftlig avtalt i hvert enkelt tilfelle. Kjøpers eventuelle innkjøpsbestemmelser kommer ikke til anvendelse.
 2. Tilbud, bestillinger, priser, etc.
  2.1. Skriftlige tilbud, fra Norspray AS er bindende i 30 dager regnet fra tilbudets dato eller hva som er angitt i tilbud. Muntlige tilbud er ikke tilbud som forplikter leverandør.
  Alle priser er priser pr. stk. i NOK eks. mva/frakt, dersom ikke annet er spesifisert.
  Alle priser forutsetter tilbudets totale kvantum i en leveranse.
  2.3. Avtalen er sluttet ved Selgers skriftlige ordrebekreftelse eller påbegynt levering.
  Ordrebekreftelsen er vedtatt dersom kjøperen ikke straks gjør innsigelser.
  2.4. Avtalen skal omfatte alle beskrivelser, sertifikater og dokumenter som er nødvendig for godkjennelse eller vedlikehold av varen.
 3. Kvalitet.
  3.1. Hvis ikke annet er avtalt, har Kjøper risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer til hans behov.
 4. Kvantum / Vekter
  4.1. Med mindre annet angis i bestillingen, avgjør ordrebekreftelsen om levering skal skje etter vekt, stykk eller lengdeangivelse.
  4.2. Med mindre annet er særskilt avtalt, kan det leverte kvantum ved verkslevering avvike i henhold til kutyme i bransjen.
 5. Handelstermer.
  5.1. Handelstermer skal tolkes i overensstemmelse med de regler som er utarbeidet av Det
  Internasjonale Handelskammer (Incoterms), og som gjaldt på det tidspunktet avtalen ble inngått.
  5.2. Eventuell forsikring tegnes i overensstemmelse med disse regler.
 6. Betalingsbetingelser.
  6.1. Hvis Selger forlanger det, må Kjøper ved avtaleinngåelse stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling.
  6.2. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar han ikke for betaling.
  6.3. Kjøper har ikke rett til å motregne fra andre kontraktsforhold dersom kravet er omtvistet.
  6.4. Ved overskridelser av betalingsfristen skal Kjøper betale morarente, 1,5% p.a. pr. måned.
 7. Fakturering.
  Fakturaen dateres den dag varen sendes fra Selgers lager. Ved verksleveranser kan fakturaen dateres tidligst ved risikoens overgang i henhold til de avtalte handelstermer.

 8. Ved kjøp av varer og tjenester fra underleverandør (verkskjøp) skal dette avtales på forhånd. Dersom
  Kjøper ved verkskjøp ikke angir spesifikasjoner for produktene innen den tid som er angitt i tilbudet eller ordrebekreftelsen, har Selger rett til, uten varsel, å heve avtalen og/eller kreve erstatning for dokumenterte utgifter/tapt fortjeneste, dersom ordren av denne grunn ikke kan opprettholdes fra angjeldende verk/underleverandør.
 9. Salgspant.
  Kjøper har ikke rett til å selge eller pantsette varene før varene i sin helhet er betalt. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum, inkludert renter og omkostninger, er fullt ut betalt.
  Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.
 10. Leveringstid og risikoovergang.
  10.1. Avtalte handelstermer fortolkes i henhold til de ved avtalens inn-gåelse gjeldende Incoterms.
  Er ingen slik leveringsklausul spesielt avtalt, anses leverings skjedd ”ex works”.
  10.2. Estimert leveringstid skal angis i ordrebekreftelsen. Leverandøren skal oppdatere Kjøper
  fortløpende om eventuelle endringer i estimert leveringstid. Leverandøren foretar delleveranser, men komplett levering kan avtales etter ønske.
  10.4. Endrings- og tilleggsarbeider, som er bestilt av kjøper, kan forlenge leveringstiden i den utstrekning dette er nødvendig på grunn av forberedelse og utførelse av vedkommende arbeid.
 11. Forsinkelse.
  11.1. Finner selger eller kjøper at han ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering, respektivt mottagelse av varen, eller fremstår forsinkelse som sannsynlig, skal han uten opphold gi den annen part underretning om dette og samtidig angi tidspunkt for når levering vil kunne fullføres. Dersom forsinkelsen av levering (dellevering) skyldes selgerens forhold og medfører forsinkelse etter det selgeren har forstått eller burde forstå en vesentlig ulempe for kjøperen, kan denne gjennom skriftlig melding til selgeren heve avtalen hva angår den forsinkede vare. Dersom selgeren har varslet om forsinkelsen, skal kjøperen utøve sin hevingsrett så snart som mulig, eller skal leveringstidspunkt angitt i varslet, anses som nytt avtalt leveringstidspunkt.
  11.2. Kjøperen kan ikke heve kjøpet dersom selgeren ikke har hevingsrett overfor den leverandør hvor ordren er plassert. Anvendelse av denne bestemmelse forutsetter at kjøper er gjort skriftlig oppmerksom på hvor ordren er plassert og om begrensning i hevingsretten.
  11.3. Der leveringstid etter kjøperens oppfatning er så viktig at en forsinkelse kan få økonomiske
  konsekvenser for ham, skal erstatning eller konvensjonalbot avtales særskilt.
 12. Fritaksgrunner (force majeure).
  12.1. Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, for eksempel brann, krig, mobilisering eller utforutsatte militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør, oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omtales i dette punkt.
  Omstendighetene som nevnt, som var inntrådt før avtalens inngåelse, er bare fritakelsesgrunn dersom deres virkning på avtalens oppfyllelse da ikke kunne forutsees.
  12.2. Det påligger den part som ønsker å påberope seg slik omstendighet som omhandles under
  punkt 12.1., uten opphold skriftlig å underrette den annen part, så vel om hindringens inntredelse som om dens opphør.
  Ved force majeure hos kjøperen skal denne dekke de utgifter som selgeren pådrar seg for å sikre og beskytte varen.
  12.3. Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse salgsbetingelser, kan enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom avtalens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt i punkt 12.1.
 13. Avbestilling.
  13.1. Kjøperen har rett til å avbestille dersom selgeren kan avbestille overfor sin leverandør. Hvis kjøper avbestiller varen og/eller tjenester, må han betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erstatning for selgerens tapte fortjeneste og annet direkte og dokumenterte tap som selgeren måtte lide.
  13.2. Lagervare kan kun avbestilles uten vederlag hvis dette kan skje uten ulempe eller
  omkostninger for selger.
 14. Undersøkelsesplikt og reklamasjon
  14.1. Kjøperen har en generell undersøkelsesplikt i henhold til det som er vanlig i bransjen.
  14.2. Eventuelle feil ved varen skal reklameres skriftlig med angivelse av mangelens art og omfang så snart som mulig etter mottakelsen av varen, eller når mangelen oppdages senere, eller burde vært oppdaget, senest innen ett år etter mottakelsen av varen. Eventuelle feil i varen som skyldes transportskader, skal imidlertid reklameres straks også direkte til transportør og etter den fremgangsmåte som er foreskrevet i forbindelse med transporten.
  14.3. Hvis ikke kjøperen reklamerer i henhold til foranstående, mister han enhver rett til å gjøre mangelen gjeldende.
  14.4. Reklamasjoner vedrørende sertifikat skal skje straks etter mottakelsen av sertifikatet.
 15. Mangelfull levering.
  15.1. Foreligger det mangler ved varen eller arbeidet, har selgeren valget mellom å avhjelpe mangelen eller foreta omlevering.
  15.2. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis mangelen blir avhjulpet av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke, hvis ikke en forsinkelse vil innebære ytterligere skade.
  15.3. Avhjelper selgeren mangelen innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet.
  Krav om å heve kjøpet må fremsettes skriftlig straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet.
  15.4. Selgeren har ikke i noen tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for kjøperen som er en følge av varens videre anvendelse, eller for annet konsekvensansvar.
  16 Retur.
  16.1. Varen kan kun returneres etter forutgående avtale mellom kjøper og selger. Dersom årsaken til retur ikke skyldes feil fra selgers side, blir returomkostningene fratrukket i kreditnota.
  16.2. Det er vilkår for retur av varer at disse er i ubeskadiget stand, og forfabrikkemballerte varers vedkommende at disse er i original og ubrutt emballasje.
 16. Verkenes salgsbetingelser.
  Skal det gjelde betingelser utover dette ved verksleveranser, skal det avtales særskilt.
 17. Tvister.
  Ethvert tilbud om salg er basert på norsk lov. I tilfelle søksmål er selgerens verneting vedtatt av begge parter.